ADATVÉDELMI POLITIKA

A Sunčane toplice d.o.o. (Kft.) (a továbbiakban: Sunčane Toplice) tiszteletben tartja az Ön személyes adatait és kötelezi magát az Ön személyes adatainak védelmére. Az adatokat az általános adatvédelmi rendelet rendelkezéseivel összhangban gyűjtik és tárolják.
Ki az Ön személyes adatai feldolgozásának vezetője?
A Sunčane Toplice (Sunčana 39, Bizovac, Horvátország) az Ön személyes adati feldolgozásának vezetője, a törvények és a személyes adatok védelmére vonatkozó szabályok szerint. A Sunčane Toplice, mint az Ön személyes adatai feldolgozásának vezetője, meghatározza a személyes adatok feldolgozásának célját és módját, valamint felelős a személyes adatok papíron, vagy elektronikus formában történő tárolásáért és felhasználásáért.

A személyes adatok védelmére kinevezett tisztviselő
A Sunčane Toplice a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően kijelölte a személyes adatok védelmével foglalkozó tisztviselőjét, akivel Ön felveheti a kapcsolatot az Ön személyes adatinak felhasználásával kapcsolatban és az azzal kapcsolatos jogait érintő
kérdésekben. Kapcsolat: dpo@bizovacke-toplice.hr
Az adatok melyeket gyűjtünk. Csak az adatgyűjtés céljainak megvalósításához szükséges adatokat gyűjtjük.

Az Öntől begyűjtött adatok:
• keresztnév és vezetéknév
• születi idő
• lakcím
• e-mail cím
• telefon és/vagy faxszám
• minden egyéb adat, melyet Ön feltárt előttünk

Az adatgyűjtés célja
Az összegyűjtött adatokat kizárólag a következőkre használjuk fel:
• hogy minél hatékonyabban válaszoljunk az Ön megkeresésére
• hogy bekerüljön nyereményjáték rendszerünkbe
• szolgáltatásaink népszerűsítése céljából (hírlevél)
• belső statisztikai adatfeldolgozásunkhoz
• kiadványok, brossúrák és egyéb reklámanyagok küldéséhezv • egyértelmű nyilatkozattal bármikor leiratkozhat levelezőlistánkról, amit követően a Gyógyfürdő nem fogja adatait promóciós célokra használni.

A Sunčane Toplice, ahogyan kapcsolt társasága a Bizovačke Toplice Gyógyfürdő is, az összegyűjtött adatokat csak a fenti célokra használja fel.
Az adatvédelmi politika időtartama Abban a pillanatban, amikor elfogadja személyes adatai felhasználásának feltételeit, beleegyezését adja, hogy felvegyük Önnel a kapcsolatot és a levelezőlistánkra kerüljön. Az Ön beleegyezése tartós, és minden pillanatban kérheti a levelezőlistánkról való
kijelentkezését, ami azt jelenti, hogy azt követően a Sunčane Toplice többet nem fogja használni az Ön személyes adatait, kivéve belső célokból, mint amilyen például az adatok informatikai vagy statisztikai feldolgozása.

Az adatvédelmi politika tartalma
Az Ön e-mail címét és egyéb adatait nem értékesítjük, nem adjuk bérbe és nem bocsátjuk harmadik fél rendelkezésére az Ön beleegyezése nélkül, mivel az ellenkezik adatvédelmi politikánkkal. A Sunčane Toplice szigorú „no spam“ politikát folytat. Csak azokat a személyes adatokat gyűjtjük, melyeket önként adnak át nekünk. Nem követeljük meg Öntől ezen adatok megküldését, hogy lehetővé tegyük Önnek a weboldalunkhoz való hozzáférést, és nem kérjük, hogy a weboldalunk bármely tevékenységében való részvételhez a szükségesnél több adatot biztosítson. A Sunčane Toplice minden kapcsolatfelvételnél ellenőrzi az adatok pontosságát. A Sunčane Toplice nem felel a véletlen hibákért, vagy a vis major, és egyéb, objektív okok miatt keletkező hibákért, melyek az Ön adatai garantált védelmének véletlenszerű megsértését okozzák, de garantálja, hogy a hibát, amennyiben az lehetséges, a lehető legrövidebb időn belül elhárítja.

E-mail üzenet
Amikor a személyazonossága azonosítására alkalmas személyes adatait tartalmazó elektronikus üzenetet (e-mailt) küld, akár kérdést, vagy kommentárt tartalmazó e-mail útján, vagy elektronikus üzenettel küldött formanyomtatvány útján, mi ezeket az adatokat az Ön kéréseinek teljesítéséhez használjuk fel.
Adatbiztonság
Az adatbiztonság céljából címükön, valamint, hogy biztosítsuk e szolgáltatásunk elérhetőségét mindenki számára, számítógépes rendszerünk a hálózaton keresztüli látogatások követésére szolgáló szoftvert használ és felismeri a jogosulatlan adatgyűjtési vagy adatmódosítási kísérleteket, ahogyan azokat is, melyek valamely más módon kárt okozhatnak. Az adatok küldésének és megváltoztatásának jogosulatlan kísérlete szigorúan tilos ezen a helyen.
Online felmérések Az online felmérések során gyűjtött adatokat kizárólag a Sunčane Toplice és kapcsolt társasága a Bizovačke Toplice Gyógyfürdő használja fel, szolgáltatásainak javítása céljából. Öntől hozzájárulást kérünk e-mail címe felhasználására a felmérés készítéséhez. A gyermekek személyes adatainak védelme

A Sunčane Toplice nem kívánja és nem áll szándékában 16 éven aluliak személyes adatait gyűjteni, nem fogja azokat semmilyen módon felhasználni és harmadik személyek előtt felfedni. Nem gyűjtünk személyes adatokat interneten kívüli kapcsolattartásra, kivéve díjkiosztás céljából, de akkor is csak szülői engedéllyel. Nem küldünk harmadik személyek részére semmilyen személyes adatot a szülők előzetes hozzájárulása nélkül. Nem tesszük lehetővé gyermekek számára, hogy szülői hozzájárulás nélkül nyilvánosan, vagy más módon közzé tegyék, terjesszék személyes adataikat, vagy más anyagokat, melyeket küldenek számunkra és melyek alapján kapcsolatba lehet velük lépni, nem buzdítjuk a gyermekeket, hogy nyereményjátékban vagy más tevékenységben való részvétel miatt több adatot szolgáltassanak annál, mint amennyi a nyereményjátékban vagy más tevékenységben való részvételhez szükséges. Abban az esetben, amikor a 16 éven aluli gyermekek számára engedélyezett a nyereményjátékban való részvétel, megköveteljük, hogy a gyermek először engedélyt kérjen szüleitől vagy törvényes képviselőjétől a részvételre és hogy szüleik, vagy törvényes képviselőik e-mail címét írja be. Amennyiben egy 16 éven aluli gyermek valamilyen díjat nyer, arról elektronikus levél, telefon, vagy írásos értesítés útján értesítjük szüleit vagy törvényes képviselőit. A gyermek és a szülők adatait töröljük nyilvántartásunkból, amennyiben ezt a szülők kérik. Szülőként, vagy törvényes képviselőként mindig joguk van betekintést kérni gyermekük összes személyes adatába, melyeket valamely oldalunkon keresztül kaptunk meg, követelhetik az adatok törlését (amennyiben ezek az adatok még mindig szerepelnek adatbázisunkban), és/vagy megtilthatják számunkra a gyermekéről szóló adatok gyűjtését és felhasználását. Amennyiben Ön szülő, és élni szeretne e jogával, kérjük, jelentkezzen. A fentieken kívül a Gyógyfürdő ellátja a kérdést szabályozó külön törvények alapján a gyermekek személyes adatinak védelmét.
Adatmódosítás

Minden pillanatban hozzánk fordulhat saját személyes adatinak áttekintése, frissítése, javítása vagy törlése céljából. Addig a pillanatig a meghatározott célokból az Ön régi adatait használjuk.
Az ön hozzájárulása. A Sunčane Toplicében vagy a jelen weblapon szereplő formanyomtatványok kitöltésével Ön garantálja, hogy az Ön által megadott adatok pontosak, hogy Ön cselekvőképes és jogosult rendelkezni a megadott információkkal, és hogy teljes mértékben egyetért azzal, hogy a Sunčane Toplice az Ön adatait felhasználja és gyűjtse, a törvényi előírásokkal és saját adatvédelmi politikájával összhangban.
Átláthatóság

Az adatvédelmi politika esetleges változásai közzé lesznek téve ezen a weboldalon és betekintés céljából mindenki számára elérhető lesznek.
A válaszadók jogai
A válaszadók számára, saját kérésre, a Sunčane Toplice a következő információkat adja: az adatfeldolgozás vezetőjének személyazonosságát és kapcsolattartási adatait, az adatvédelmi tisztviselő kapcsolattartási adatait, az adatfeldolgozás célját, mely miatt a személyes adatokat felhasználjuk, valamint az adatfeldolgozás jogi alapját, legitim érdekeit, a személyes adatok fogadóit, vagy a fogadók kategóriáit, a személyes adatok harmadik országokba történő átvitelének szándékát (amennyiben van ilyen), az adatok őrzésének idejét vagy azon kritériumokat, melyek meghatározzák ezt az időszakot, a beleegyezéshez kapcsolódó jogok, az automatizált döntéshozatal potenciális megléte, beleértve a profil létrehozását (értelmes információk arról, hogy milyen feldolgozási logikáról és potenciális következményekről van szó, valamint magáról a feldolgozásról a válaszadó számára), valamint a lenti jogok fennállásáról. Abban az esetben, ha az adatokat nem közvetlenül a válaszadótól gyűjtjük be, a felsorolt adatok mellett feltűntetésre kerül a személyes adatok forrása is.

A Sunčane Toplice a személyes adatokat a Rendelettel összhangban dolgozzák fel, tiszteletben tartva a válaszadóknak a következő felsorolásban szereplő jogait:
1. A törlés joga („a feledésre való jog“) – a válaszadó jogosult a rá vonatkozó személyes adatok törlését kérni, a Sunčane Toplice pedig köteles szükségtelen halogatás nélkül törölni a személyes adatokat, amennyiben egy feltétel teljesül a következők közül: • a személyes adatok többé nem szükségesek azon célokból, melyek miatt gyűjtötték, vagy más módon felhasználták azokat • a válaszadó visszavonta jóváhagyását, melyen az adatfeldolgozás alapult, és az adatfeldolgozásra nincs más jogalap • a válaszadó kifogással élt az adatfeldolgozással kapcsolatban, a törlésre való jog megvalósulása legitim okainak pedig nagyobb súlya van a Sunčane Toplice személyes adatokfeldolgozásra és/vagy őrzésre vonatkozó legitim érdekénél • a személyes adatokat törvényellenesen dolgozták fel • a személyes adatokat törölni kell a törvényi kötelezettség tiszteletben tartása miatt
2. Az adatokhoz való hozzáférés joga – a válaszadó jogosult igazolást kapni arról, hogy feldolgozzák-e a személyes adatait, és ha az ilyen személyes adatokat feldolgozzák, jogosult mindent tudni a személyes adataihoz való hozzáférésről és az adatfeldolgozás céljáról, az adatok kategóriájáról, a potenciális fogadókról, akiknek a személyes adatokat felfedik, stb.
3. Javításhoz való jog – a válaszadó jogosult szükségtelen halogatás nélkül kérelmezni a rá vonatkozó pontatlan személyes adatok kijavítását. Figyelembe véve a feldolgozás célját, a válaszadó jogosult kiegészíteni a hiányos személyes adatokat, többek között kiegészítő nyilatkozat megtételével. Ezen felül, a válaszadók jogosultak személyes adataik frissítésére a Sunčane Toplice-vel fennálló üzleti kapcsolatukban.
4. Az adathordozáshoz való jog – a válaszadó jogosult a rá vonatkozó adatok fogadására, melyeket a Sunčane Toplice-nek nyújtott strukturált, általánosságban felhasznált és géppel olvasható formában, illetve jogosult ezen adatokat más adatfeldolgozási vezetőre átvinni. Figyelembe kell venni, hogy az adathordozásra való jog kizárólag a válaszadó személyes adataira vonatkozik.
5. Panasztételi jog – a válaszadó jogosult saját különleges helyzete alapján minden pillanatban panaszt tenni adatai feldolgozására.
A Sunčane Toplice ilyen helyzetben többé nem dolgozhatja fel az adatokat, kivéve, ha bizonyítja, hogy meggyőző, jogos oka van a feldolgozásra, mely meghaladja a válaszadó érdekeit, jogait és szabadságjogait, vagy a jogi igények felállítása, megvalósítása vagy jogi igényei védelme céljából. Továbbá, ha a személyes adatokat direktmarketing szükségleteire dolgozzák fel, a válaszadó minden pillanatban jogosult panaszt emelni a rá vonatkozó személyes adatok feldolgozása ellen ilyen marketing céljából, ami magába foglalja a profil létrehozását abban a mértékben, mely kapcsolódik az ilyen direktmarketinghez.
6. A feldolgozás korlátozásának oka – a válaszadó jogosult a feldolgozás korlátozását kérni abban az esetben, ha vitatja a személyes adatok pontosságát, olyan esetben, amikor úgy gondolja, hogy a feldolgozás törvényellenes, és ellenezi személyes adatainak törlését, és helyette azok felhasználásának korlátozását kéri abban az esetben, amikor a válaszadó panaszt nyújtott be a feldolgozással kapcsolatban. A válaszadó jogosult minden pillanatban követelni a felsorolt jogok valamelyikének megvalósítását. A válaszadót kérésére tájékoztatják az említett jogokkal kapcsolatosan megtett cselekményekről, legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított három hónapon belül (a kérelem mennyiségétől és összetettségétől függően). Minden kérésre egy hónapon belül igyekszünk válaszolni, ha pedig szükséges, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható.
Ha a Sunčane Toplice nem jár el a válaszadó kérésével kapcsolatban az annak beérkezésétől számított egy hónapon belül, tájékoztatni fogja a válaszadót az eljárás le nem folytatásának okairól.
Az eljárás le nem folytatásának okai a feldolgozás jogszerűségének fennállását feltételezik, melyek a Sunčane Toplice-t megakadályozzák az eljárás végrehajtásában. Ezen felül, a válaszadó jogosult arra, hogy a döntés, mely kizárólag automatizált adatfeldolgozáson alapul, és mely jelentős mértékben hatással van rá, ne vonatkozzon rá, beleértve a profil létrehozását, kivéve, ha ez a döntés: - a válaszadó és a Sunčane Toplice közötti szerződéskötéshez, vagy a szerződés végrehajtásához szükséges – törvényileg megengedett – a válaszadó kifejezett jóváhagyásán alapul.

Sütik használata (Cookies)
A weboldalunkon való böngészés megkönnyítése érdekében globális hálózati szolgáltatónk sütiket használ. Nagyon kicsi szövegfájlokról van szó, melyeket a szolgáltató helyez el a felhasználó számítógépén az oldalaink egyes különböző nyelvi változatai választásának nyomon követésére, ahogyan az oldalak olyan részeire történő belépéshez is, melyek felhasználói név és jelszó megadását igénylik. A sütik nem használhatók programok indítására, vagy vírus elhelyezésére az Ön számítógépén. A sütik, melyeket internetes szolgáltatónk használ, automatikusan törlődnek a munkamenet végén, illetve abban a pillanatban, amikor Ön elhagyja oldalunkat. Oldalaink böngészése sütik nélkül is lehetséges, ha az Ön internetes böngészője úgy van beállítva.
Hogyan használjuk a sütiket?
A sütiket különböző célokból használjuk. Lehetővé teszik, hogy ugyanazon felhasználóként ismerjék fel Önt egy honlap minden oldalán, több honlap között, vagy egy alkalmazás használatának ideje alatt. Az általunk sütik segítségével gyűjtött információk magukba foglalják az IP címet; a számítógép azonosítóját; a látogatott oldalakat; a böngésző fajtáját; információkat a böngészésről; az operációs rendszert; a böngésző fajtáját; az internetszolgáltatás szolgáltatóját; időbélyegzőt; hogy hirdetésre válaszolt-e; URL ajánlót; a weboldalon/alkalmazásban használt funkciókat vagy tevékenységeket.
Internetes oldalunk és alkalmazásunk különböző célokból használ sütiket:

Technikai sütik
Látogatóinknak fejlett és egyszerű weboldalt és alkalmazást próbálunk biztosítani, melyek automatikusan alkalmazkodnak szükségleteikhez és kívánságaikhoz. Hogy ezt elérjük, technikai sütiket használunk weboldalunk megjelenítéséhez és helyes működéséhez, ahogyan az Ön felhasználói fiókjának létrehozásához, a bejelentkezéshez és a foglalások rendezéséhez is. A technikai sütik feltétlenül szükségesek weboldalunk megfelelő működéséhez.

Funkcionális sütik
Funkcionális sütiket használunk, hogy megjegyezzük adatait és segítsünk weboldalunk és alkalmazásunk hatékony és effektív használatában. Szintén sütiket használhatunk arra is, hogy megjegyezzük bejelentkezési adatait, hogy ne kelljen minden bejelentkezés alkalmával beírnia felhasználói nevét és jelszavát. Az Ön jelszava minden esetben kódolt formában kerül megjelenítésre. Ezek a funkcionális sütik nem elengedhetetlenül szükségesek weboldalunk vagy alkalmazásunk működéséhez, de hozzájárulnak weboldalunk további funkcionalitásához és jobb működéséhez.

Analitikai sütik
Ezeket a sütiket annak megállapítására használjuk, hogy hogyan használják látogatóink a Gyógyfürdő weboldalát. Így tudhatjuk meg, mi sikeres és mi nem, valamint így optimalizálhatjuk és javíthatjuk weboldalunkat és alkalmazásunkat, megérthetjük a reklámozás és kommunikáció hatékonyságát, és garantálhatjuk, hogy továbbra is érdekesek és relevánsak maradunk. Az adatok, amiket gyűjtünk, magukba foglalják az Ön által meglátogatott weboldalakról szóló információt, azokról az oldalakról, melyek a mi oldalunkra irányították Önt, valamint azokról az oldalakról, melyeken keresztül elhagyta oldalunkat, milyen platformot használt, mely e-mail üzeneteket nyitotta meg és cselekedett-e azok alapján, valamint a látogatás dátumát és idejét.

Kereskedelmi sütik
Harmadik felek sütijeit is felhasználjuk, ahogyan a sajátunkat is a személyre szabott hirdetések megjelenítésére oldalunkon és más weboldalakon. Ezt az eljárás „retargeting“-nek hívják és az Ön böngészésein alapul, mint amilyenek az Ön által keresett úticélok, szálláshelyek, melyeket böngészett és az ott feltűntetett árak.
Milyen lehetőségek állnak rendelkezésére?
Több információért a sütikről és azok kezeléséről vagy törléséről látogassa meg az allaboutcookies.org címet, valamint a webes böngészője súgóját. Az olyan böngészők beállításainál, mint az Internet Explorer, a Safari, a Firefox vagy Chrome beállíthatja, mely sütiket fogadja el és melyeket utasítja el.
A hely, ahol a beállításokat megtalálja, webböngészője fajtájától függ.
Böngészője „Súgó“ opciója segítségével keresse meg az Önnek szükséges beállításokat. Amennyiben olyan opciót fogad el, mellyel nem engedélyezi egyes technikai és/vagy funkcionális sütik használatát, lehetséges, hogy nem fog tudni használni egyes funkciókat weboldalunkon. Pillanatnyilag nem támogatjuk a webböngésző „Do Not Track“ beállítását. Közös szabvány létrehozása esetén, mely meghatározza, hogy pontosan mire nem vonatkoznak a böngésző „Do Not Track“ beállításai, megfontoljuk a sütikre vonatkozó jelen szabályzatunk módosítását.

Analitika
Az analitikai célú adatgyűjtés ellenőrzésére, melyet a Google Analytics végez egyes böngészőfajtáknál, látogasson el a következő linkre:
Google Analytics Opt-out Browser Add-on (csak az asztalhoz). A Yandex.Metrica által az adatgyűjtéssel kapcsolatban végzett ellenőrzés (eszköz az orosz YANDEX böngésző nyomon követésére), azon felhasználók, akik az orosz, ukrán vagy török nyelvet választották választható nyelvként, a következő linket látogathatják meg: yandex.com. A Yandex.Metrica nem használható a többi nyelvet használók számára.
Ugyanígy lehetősége van a Yandex személyre szabott reklámjai kikapcsolására. Hogy ezt megtegye, kérjük, látogasson el weboldalunkra és jelölje be a „Vedd figyelembe az érdeklődéseimet“ négyzetet.
Ha bármilyen kérdése lenne a sütik használatával kapcsolatos szabályok vonatkozásában, kérjük, küldjön üzenetet a dpo@bizovacke-toplice.hr e-mail címre. A sütikről szóló szabályzat időszakos módosításoknak van kitéve. Ezért rendszeresen látogassa oldalunkat, hogy figyelemmel követhesse az esetleges módosításokat.
vrh stranice